Ebrendelet

Home / Ebrendelet

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

26/1999. (VII. 28.)1 RENDELETE

AZ EBTARTÁSRÓL

A 8/2000. (IV. 14.)2, A 18/2001. (VI. 19.)3, A 15/2003. (VII. 21.)4, A 36/2004. (X. 7.)5,
AZ 1/2005. (II. 9.)6, A 18/2009. (V. 5.)7, A 45/2010. (IX. 5.)8 ÉS A 61/2010. (XII. 17.)9 RENDELETTEL

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

________________________________________________________________________________

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete az Ötv. 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

AZ EBTARTÁS SZABÁLYAI

 1. §

(1)10 A rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a Budapest Főváros III. kerületének területén tartott, valamint ideiglenesen tartózkodó ebekre.
(2)11 A rendelet hatálya nem terjed ki feladatuk ellátása során:

– a Rendőrség, Honvédség, Polgári Védelem, Vám és Pénzügyőrség, valamint a közfeladatot ellátó civilszervezetek szolgálati célra használt ebeire,
– a vak-vezető ebekre.

(3)12 E rendelet alkalmazásában:

 1. a) bekerítetlen ingatlan: az ingatlan, amelynek egy vagy több oldala a szomszédos ingatlantól kerítéssel nincs elválasztva;
  b) ebtartó: az eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével, gondozásával megbízott más személy;
  c) ebtenyészet: azonos fajtájú, törzskönyvezett egyedek tudatos szaporítása;
  d) közvetlen szomszéd: az ingatlan – ahol az ebet tartják – oldalát, sarkát érintő, határoló ingatlanok tulajdonosai, kezelői, haszonélvezői, bérlői, társbérlői (a továbbiakban: tulajdonos); társasház esetén az albetéttel szemben, mellett, alatt, felett lévő ingatlanok tulajdonosai;
  e) mikrochip: a 11784 ISO szabványnak vagy a 11785 ISO szabvány A. mellékletében foglaltaknak megfelelő elektronikus azonosító rendszer, transzpander, amely az állat szervezetébe helyezve az állat egyedi azonosítására alkalmas.
 2. §

(1)13 Közterületen, több lakásos lakóház udvarán, valamint közös használatú helyiségeiben az ebet pórázon kell vezetni.
Az 1. sz. mellékletben felsorolt fajtákat, valamint fajtától függetlenül a harapós, támadó természetű ebeket a marás lehetőségét kizáró zárt szájkosárral is el kell látni14.
Közterületen a póráz szárhosszúsága maximum két méter lehet15.

(2) A Polgármester a kerületi rendőrkapitányság véleményének meghallgatása után az ebek póráz nélküli futtatására, forgalommentes területet jelölhet ki. A kijelölt területeket a függelék tartalmazza16.

(3) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.

(4)17 A vállalatoknál, vállalkozásoknál, intézményeknél tartott őrző-védő ebeket úgy kell tartani, hogy a szolgálatot teljesítő őr az állat mozgását követni tudja, és meg tudja fékezni.

 1. §

Az ebtulajdonos vagy az eb felügyeletével megbízott más személy gondoskodni köteles arról, hogy az eb a gyalogjárdát, sétányt, nyilvános parkot, lakóház közös használatú területeit ne szennyezze. Az eb által e területeken keletkező szennyeződés azonnali eltávolításáról az ebtulajdonos, vagy az eb felügyeletével megbízott más személy köteles gondoskodni.

 1. §18

(1) 14 éven aluli gyermek, valamint más cselekvőképtelen személy a 2. § (1) bekezdésében meghatározott helyeken nem vezethet olyan ebet, amelynél a szájkosár alkalmazása kötelező.

(2) Gondoskodni kell arról, hogy az eb közterületre felügyelet nélkül ne tudjon kijutni.

(3) Bekerítetlen ingatlanon az ebet megkötve vagy zárt helyen (kennelben) kell tartani oly módon, hogy onnan az eb kiharapni és/vagy felügyelet nélkül kijutni ne tudjon.

(4) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű eb tartója erre a körülményre köteles felhívni a figyelmet az ingatlan bejáratánál elhelyezett táblával.

(5) Az embert mart eb tartója a marás megtörténtéről köteles a hatósági állatorvost és a Polgármesteri Hivatalt haladéktalanul értesíteni.

 1. §

(1)19 Nem szabad ebet beengedni, illetve bevinni:

 1. a) vendéglátó egységbe, élelmiszert és italt árusító üzletbe, vásárcsarnok, vagy piac területére, élelmiszer-feldolgozó üzembe, élelmiszerraktárba,
  b) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe,
  c) diákszállásokra,
  d) játszótérre,
  e) a 2. számú mellékletben felsorolt sétányok, parkok területére.

(2) Élelmiszert szállító járművön ebet szállítani tilos.

(3)-(4)20

 1. §

(1) Ebet közforgalmi, közlekedési vállalat járművén az érvényben lévő rendelkezések betartása mellett szabad szállítani.

(2) Szálloda nyilvános helyiségébe ebet bevinni csak az üzemeltető engedélyével, a közönség zavarása nélkül lehet.

(3) Oktatási- humán egészségügyi-, szociális-, kulturális intézmények területére

21
– ebet bevinni, illetve beengedni csak ismeretterjesztő vagy terápiás céllal, illetve a kisállattartással kapcsolatos rendezvények keretében, az intézmény vezetőjének engedélyével szabad.

(4)22 Élelmiszert forgalmazó kereskedelmi egység, továbbá a (3) bekezdésben meghatározott intézmény előtt, valamint ezek bejáratától számított 3 méter sugarú körben ebet kikötni nem lehet.

 1. §

(1) Lakásokban – kertes házak kivételével – az eb korától függetlenül csak egy eb tartható. E korlátozás nem vonatkozik az eb szaporításából származó, három hónapos kort be nem töltött ebekre.

(2)23 Kertes házban két eb tartható és annak szaporulata három hónapos koráig. A többlet-állattartásra vonatkozó rendelkezéseket a 18/2009. (V. 5.) önkormányzati rendelet tartalmazza24.

(3)25 Ebtenyészet az (1) bekezdésben megjelölt lakásokban nem folytatható.

(4) Ebtartáshoz, bérlőtársi jogviszony esetén, a bérlőtárs előzetes hozzájárulása szükséges.

 1. §26

(1)27 A 7. § (3) bekezdésében megfogalmazott ebtenyészetet a polgármester engedélyezi. Az ebtenyészethez a tenyésztő köteles a közvetlen szomszédok 75%-ának28 hozzájárulását írásban megszerezni.

(2)29 Az ebtenyészet engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell a 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet 3. § 1. pontjában meghatározott, valamely elismert eb-tenyésztő szervezet írásbeli véleményét.

(3)30 Az engedély kártalanítási kötelezettség nélkül visszavonható, ha az engedélyes a hatályos jogszabályi előírásokat és az engedélyben előírt kötelezettségét nem teljesíti.

(4)31 Amennyiben az ebtenyészetre vonatkozó engedély visszavonásra kerül az ebtartó köteles az engedély nélkül tartható egyedszám feletti ebállományt a határozat jogerőre emelkedését követő hat hónapon belül eltávolítani.

9-9/A. §32

Ebnyilvántartás33

 1. §34

(1) A Polgármesteri Hivatal – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak figyelembevételével – a III. kerületben tartott ebekről elektronikus nyilvántartást vezet a következő adattartalommal:

– az ebtartó adatai: neve, lakcíme, telefonszáma;
– a tartás helye;
– az eb azonosítási adatai: fényképe, neve, faja, fajtája, ivara, születési ideje, színe, a beültetett mikrochip száma, az ebtartás kezdetének és megszűnésének időpontja, az ebtartás megszűnésének oka, veszélyes vagy veszélyesnek minősülő ebre utaló megjelölés;
Az ebnyilvántartás bejelentésére vonatkozó rendelkezéseket a 18/2009. (V. 5.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése tartalmazza35.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok az alábbi feladatok ellátásához használhatók fel:

 1. a) az eb, illetve az ebtartó azonosítása,
  b) állatmenhelyről való örökbefogadás előtti tájékoztatás.

(3) Az ebtartó köteles a Polgármesteri Hivatalnál bejelenteni, ha az eb

 1. a) a három hónapos kort elérte,
  b) elhullott vagy elveszett,
  c) tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott, vagy
  d) új tulajdonoshoz került.

(4) Az (3) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés formanyomtatványát a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az ebek egyedi azonosítása36

10/A. §37

(1) Az eb biztonságos egyedi azonosítását a mikrochipes megjelölés biztosítja. A mikrochip a 10. § (1) bekezdésében meghatározott, rögzített és elektronikusan tárolt adatok ebhez való kapcsolására szolgál. Az egyedi azonosításra vonatkozó részletszabályokat a 18/2009. (V. 5.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdése tartalmazza38.

(2) Az ebtartó köteles az eb egyedi azonosítását mikrochip beültetésével biztosítani az eb három hónapos korának elérése után, de legkésőbb az eb hat hónapos koráig.

(3) Az eb mikrochipezését az ebtartó csak állatorvossal végeztetheti el.

(4) 2010. június 30-ától közterületen III. kerületi ebtartó csak mikrochippel megjelölt ebet sétáltathat.

(5) A közterület-felügyelő jogosult ellenőrizni, hogy a közterületen sétáltatott eb egyedi azonosítását az ebtartó mikrochippel biztosította-e.

(6) Az ebtartó tűrni köteles a közterület-felügyelő vagy a rendőr eb azonosítására irányuló tevékenységét.

 

Jogkövetkezmények

 1. §39

(1) Szabálysértést követ el az ebtartó, ha

 1. a) az ebet meghatározott helyen póráz és/vagy szájkosár nélkül vezeti (2. § (1) bekezdés)
  b) közterületen ebet a meghatározott szárhosszúságnál hosszabb pórázon vezeti (2. § (1) bekezdés)
  c) meghatározott helyen az ebet nem az előírt módon tartja (4. § (3) bekezdés)
  d) az ebet tiltott helyre, vagy engedély nélkül meghatározott helyre beviszi (5. §, 6. § (2)-(3) bekezdés)
  e) meghatározott helyen az ebet az előírt távolságon belül köti ki (6. § (4) bekezdés)
  f) az engedélyezett egyedszámnál több ebet tart (7. § (1)-(2) bekezdés)
  g)40 egyedileg nem azonosítható ebet sétáltat közterületen (10/A. § (4) bekezdés)

(2)41 A szabálysértés elkövetője maximum a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 16. § (2) bekezdésében meghatározott összegű pénzbírsággal sújtható.

(3) Az (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott jogellenes magatartás közterületen történő megvalósítása esetén, továbbá a b) és e) és g) pontban meghatározott esetben a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

(4) Az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott szabálysértés megvalósítása esetén – a III. kerületi önkormányzat által tett feljelentés alapján indult eljárásban – a rendelet 7. § (1) és (2) bekezdésében megállapított egyedszám feletti többlet ebállományt el kell kobozni.

 

Záró rendelkezések

 1. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
A kihirdetés a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel, illetve az Óbuda Újságban való közzététellel történik.

 

 

 

 

26/1999. (VII. 28.) Ör. 1. sz. melléklete42
Szájkosár viselésére köteles ebek jegyzéke a 2. § (1) bekezdéséhez

 

Munkakutyák közül:

 • Airdale terrier
 • Akita inu
 • Amerikai bulldog
 • Amerikai staffordschire terrier
 • Angol bulldog
 • Argentin dog
 • Bernáthegyi
 • Bordeaux-i dog
 • Boxer
 • Bullmasztiff
 • Bullterrier
 • Cane corso
 • Dobermann
 • Eurázsiai
 • Fila braziliero
 • Flandriai bouviere
 • Hovawart
 • Ír farkaskutya
 • Kanári szigeteki masztift
 • Laekenois
 • Leonbergi
 • Malinois
 • Moszkvai őrkutya
 • Nápolyi masztiff
 • Német dog
 • Német juhászkutya
 • Orosz fekete terrier
 • Pittbull terrier
 • Rhodésiai ridgeback
 • Rottweiler
 • Sarlplaninac
 • Schnauzer
 • Shar-pei
 • Tervueren
 • Újfounlandi

 

Pásztorkutyák közül:

 • Berni pásztorkutya
 • Briard
 • Kaukázusi juhászkutya
 • Közép-ázsiai juhászkutya
 • Komondor
 • Kuvasz
 • Pireneusi hegyikutya

 

Vadászkutyák közül:

 • Drótszőrű magyar vizsla
 • Drótszőrű német vizsla

 

Vérebek közül:

 • Angol véreb
 • Bajor hegyi véreb
 • Hannoveri véreb

 

Terrierek közül:

 • Jagd terrier

Társasági kutya:

 • Francia bulldog

 

A felsorolt fajták bármilyen keverékei, valamint a 40 cm marmagasságnál nagyobb, megállapíthatatlan fajtájú keverékek.

 

 

 

 

26/1999. (VII. 28.) Ör. 2. sz. melléklete43

Sétányok, parkok jegyzéke az 5. § (1) bekezdés e) pontjához44

 

 • Honvéd és Hegyláb utcák által határolt tópark (Gőtés tó parkja),
 • Csobánka tér díszburkolat által határolt zöld terület,
 • Vörösvári út – Szőlő u. – Kiscelli és Pacsirtamező u. által határolt park, (Flórián téri park)
 • Nagyszombat utcai Amfiteátrum területe.

 

 

 

 

26/1999. (VII. 28.) Ör. 3. sz. melléklete45

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Építési Hatósági Osztály

Magasépítési46 Csoport

1033 Budapest, Fő tér 3.

 

Bejelentőlap

az ebtartásról szóló 26/1999. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott adatszolgáltatás teljesítéséhez

Ebtartó neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ebtartó címe: …………………………………………………………………………… telefonszáma:………………………………………………
Ebtartás helye: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Az eb azonosítási adatai:
neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
faja: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
fajtája: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ivara: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
színe: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
születési ideje: ………….. év …………….…………… hó ……… nap
ebtartás kezdete: ………… év ……….………………… hó ……… nap
mikrochip száma: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Budapest, 20__. ………………………. hó ……… nap

 

……………………………………………………
ebtartó aláírása

 

 

 

 

26/1999. (VII. 28.) Ör. függeléke47

Póráz nélküli kutyafuttatás céljára kijelölt területek jegyzéke a 2. § (2) bekezdéshez

 

 1. Kecske-hegy keleti oldala (megközelíthető a Folyondár utca, a Seregély köz és a Kiscelli utca felől)
 2. Laktanya utcai Katasztrófavédelem Oktatási Központjának déli kerítése, a Duna és a Duna-parti út által határolt terület
 3. Újpesti Dózsa Sportteleptől északra fekvő, a Duna és a Dunaparti út által határolt terület
 4. Békásmegyeri lakótelep nyugati oldalán az Ezüsthegyi út kanyarulatánál dél-nyugatra fekvő terület
 5. Pusztadombi út és Égető utca találkozásától északra fekvő terület
 6. Római úti lakótelep déli oldalán a Városfal utca és az Aranyhegyi patak közötti terület
 7. Kaszásdűlői lakótelepen a Huszti út nyugati oldalán teljes hosszában kb. 100 méter széles sáv a Szőlőkert és Keled utca között
 8. Békásmegyeri lakótelep keleti oldalán a Királyok útja – Hatvany Lajos utca közötti parkosítatlan terület
 9. Hadrianus utca északi részén az Óbuda Tsz. területével határos kerítéssel és két kapuval ellátott terület

_______________________________________________________________________________

Además de todo esto, pero Cialis es mucho más caro, en los pacientes que no tuvieron efecto después de terapia con Kamagra. El régimen semejante del tratamiento medicamentoso permitirá conseguir el aumento visible de la actividad sexual y prevenir la retención del Vardenafil en el organismo. A través de los años, consiste en Tadalafil, Cialis Genérico puede ayudar a tener una erección más fuerte y seguramente ésta va a durar más tiempo de lo normal, las consecuencias puden ser una baja tensión sanguínea. Presentado en una forma de citrato, este medicamento genérico se toma por la vía oral por lo menos 60 minutos antes de la actividad sexual, especialmente cuando se repiten constantemente los fallos en la cama.

 

1 Elfogadva: 1999. július 8.

2 Elfogadva: 2000. március 29.

3 Elfogadva: 2001. május 30.

4 Elfogadva: 2003. június 25.

5 Elfogadva: 2004. szeptember 29.

6 Elfogadva: 2005. február 2.

7 Elfogadva: 2009. április 29.

8 Elfogadva: 2010. szeptember 2. Hatályos: 2010. szeptember 5-étől.

9 Elfogadva: 2010. december 16. Hatályos: 2010. december 18-ától.

10 Módosította: 8/2000. (IV. 14.) Ör. 1. § (1) bekezdés

11 Módosította: 8/2000. (IV. 14.) Ör. 1. § (2) bekezdés

12 Beiktatta: 18/2009. (V. 5.) Ör. 1. § Hatályos: 2009. június 1. napjától.

13 Módosította: 8/2000. (IV. 14.) Ör. 2. § (1) bekezdés

14 Módosította: 18/2009. (V. 5.) Ör. 2. § (1) bekezdés. Hatályos: 2009. június 1. napjától.

15 Beiktatta: 18/2009. (V. 5.) Ör. 2. § (2) bekezdés. Hatályos: 2009. június 1. napjától.

16 Beiktatta: 18/2009. (V. 5.) Ör. 2. § (3) bekezdés. Hatályos: 2009. június 1. napjától.

17 Szövegét megállapította: 8/2000. (IV. 14.) Ör. 2. § (2) bekezdés

18 Módosította: 18/2009. (V. 5.) Ör. 3. § Hatályos: 2009. június 1. napjától.

19 Módosította: 18/2009. (V. 5.) Ör. 4. § Hatályos: 2009. június 1. napjától.

20 Hatályon kívül helyezte: 18/2009. (V. 5.) Ör. 13. § (2) bekezdés 1. pontja. Hatályos: 2009. június 1. napjától.

21 Hatályon kívül helyezte: 18/2009. (V. 5.) Ör. 13. § (2) bekezdés 2. pontja. Hatályos: 2009. június 1. napjától.

22 Beiktatta: 18/2009. (V. 5.) Ör. 5. § Hatályos: 2009. június 1. napjától.

23 Módosította: 18/2009. (V. 5.) Ör. 6. § Hatályos: 2009. június 1. napjától. Alkalmazására lásd még ugyan e rendelet 14. §-át.

24 Beiktatta: 61/2010. (XII. 17.) Ör. 1. § (1) bekezdés

25 Módosította: 18/2009. (V. 5.) Ör. 6. § Hatályos: 2009. június 1. napjától.

26 Új szövegét megállapította: 1/2005. (II. 9.) Ör. 2. §

27 Jelölését módosította: 18/2009. (V. 5.) Ör. 7. § Hatályos: 2009. június 1. napjától.

28 Kiegészítette: 18/2009. (V. 5.) Ör. 13. § (1) bekezdés 1. pontja Hatályos: 2009. június 1. napjától.

29 Beiktatta: 18/2009. (V. 5.) Ör. 7. § Hatályos: 2009. június 1. napjától.

30 Beiktatta: 18/2009. (V. 5.) Ör. 7. § Hatályos: 2009. június 1. napjától.

31 Beiktatta: 18/2009. (V. 5.) Ör. 7. § Hatályos: 2009. június 1. napjától.

32 Hatályon kívül helyezte: 36/2004. (X. 7.) Ör. 2. § (2) bekezdés

33 Módosította: 18/2009. (V. 5.) Ör. 8. § (1) bekezdés. Hatályos: 2009. június 1. napjától.

34 Módosította: 18/2009. (V. 5.) Ör. 8. § (2) bekezdés. Hatályos: 2009. június 1. napjától. Alkalmazására lásd még ugyan e rendelet 15. § (1) bekezdését.

35 Beiktatta: 60/2010. (XII. 17.) Ör. 1. § (2) bekezdés

36 Módosította: 18/2009. (V. 5.) Ör. 9. § Hatályos: 2009. június 1. napjától.

37 Módosította: 18/2009. (V. 5.) Ör. 9. § Hatályos: 2009. június 1. napjától. Alkalmazására lásd még ugyan e rendelet 15. § (2) bekezdését.

38 Beiktatta: 61/2010. (XII. 17.) Ör. 1. § (3) bekezdés

39 Módosította: 18/2009. (V. 5.) Ör. 10. § Hatályos: 2010. január 1. napjától.

40 Módosította: 18/2009. (V. 5.) Ör. 10. § Hatályos: 2010. június 30. napjától.

41 Módosította: 45/2010. (IX. 5.) Ör. 1. §

42 Módosította: 18/2009. (V. 5.) Ör. 11. § (1) bekezdés. Hatályos: 2009. június 1. napjától.

43 Beiktatta: 15/2003. (VII. 21.) Ör. 1. § (2) bekezdés

44 Kiegészítette: 18/2009. (V. 5.) Ör. 13. § (1) bekezdés 2. pontja. Hatályos: 2009. június 1. napjától.

45 Beiktatta: 18/2009. (V. 5.) Ör. 11. § (2) bekezdés. Hatályos: 2009. június 1. napjától.

46 Módosította: 61/2010. (XII. 17.) Ör. 6. §

47 Beiktatta: 18/2009. (V. 5.) Ör. 11. § (3) bekezdés. Hatályos: 2009. június 1. napjától.

 

_______________________________________________________________________________

Forrás: http://rendeletek.obuda.hu/

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük